Hümanist kültüre açılan küçük bir pencere

BELGELİK
3sutun'un ilgi alanındaki konularda
önemli yasa, antlaşma,
sozleşme, bildiri gibi belgeler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Beyannamesi
"HALKÇILIK BEYANNAMESİ" (*)

18 Teşrinisani 1336 (18 Kasım 1920)

BAŞ SAYFA  YAZILAR  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLI YOL   DÜNYA GÖRÜŞÜ
                 Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
mperyalist Devletlerin, devlet ve milletimizin hayatına, açıkça kasdetmeleri neticesinde, meşru müdafaa için, Türkiye Büyük Millet Meclisi; şimdiye kadar, muhtelif vesilelerle, açık ve zımnî olarak ilan ettiği maksat ve mesleğini, bir kere daha, bütün cihana arz için, şu beyannameyi neşreylemeyi lüzumlu görmüştür:
ürkiye Büyük Millet Meclisi; milli hudutları dahilinde, hayat ve istiklâlini temin ve Hilafet ve Saltanat Makamını kurtarmak yemini ile teşekkül etmiştir.
undan dolayı; hayat ve istiklâlini tek ve mukaddes emel bildiği Türkiye Halkını, Emperyalizm ve Kapitalizm’in zor ve zulmünden kurtarmak, irade ve hakimiyetinin sahibi kılmakla, gayesine ulaşacağı kanaatindedir.
ürkiye Büyük Millet Meclisi; milletin hayat ve istiklâline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve bu maksada karşı hareket edenleri teczi azmi ile kurulmuş bir iradeye sahiptir. Emir ve kumanda salahiyeti, Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetindedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; halkın, öteden beri maruz bulunduğu sefalet sebeplerini, yeni vasıtalar ve teşkilat ile kaldırarak, yerine; refah ve saadet koymayı, başlıca hedef addeder
Bundan dolayı ziraat, maarif, adliye, maliye, iktisat ve vakıflar işlerinde ve diğer meselelerde içtimaî kardeşlik ve yardımı hakim kılarak, halkın ihtiyaçlarına göre tesisler vücuda getirmeye çalışacaktır.

e bunun için de; siyasî ve içtimaî prensiplerini, milletin ruhundan almak ve tatbikatta, milletin temayül ve ananelerini gözetmek fikrindedir
u itibarla; Türkiye Büyük Millet Meclisi; memleketin idarî, iktisadî, içtimaî ihtiyaçlarıyla alakalı hükümleri, peyderpey tetkik ve kanun şeklinde tatbik mevkiine koymaya başlamıştır.
eminallahüttevfik
(*) Bu bildirinin aslı Mustafa Kemal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 18 Kasım 1920’de sunulmuş olan bir metindir. Aynı metin 13 Eylül 1920 ‘de sunulan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu Tasarısı’nın da gerekçe bölümünü oluşturmuştur. Aslında ilk sunulan bildiri ile birlikte bu tasarı “Halkçılık Programı” olarak adlandırılan ve bir bütünlük arzeden bir taslaktı. Taslak TBMM’de, başkanlığını Yunus Nadi’nin (Abalıoğlu), sözcülüğünü İsmail Suphi’nin (Soysallıoğlu) yaptığı özel bir komisyona havale edilmiş, bu komisyonun çalışmaları sonunda taslağın birinci bölümü TBMM’ce 18 Kasım 1920’de Emperyalist Devletlere karşı Halkçılık Beyannamesi olarak yayınlanmış, ikinci bölüm ise Teşkilatı Esasiye Kanunu adıyla yeni kurulan devletin Anayasası olarak yasalaştırılmıştır. 1921 Anayasası olarak anılan bu anayasanın metni için buraya tıklayın
Başa

Engin Bellisan'ın Halkçılık Beyannamesinden bahsettiği "Seçkincilik ve Halkçılık Üzerine" başlıklı Makalesini görmek isterseniz tıklayınız